İlk bölüm web teknolojileri hakkında temel bilgiler , html , css ve javascript çalışma prensipleri ve örnekler barındırıyor.

İlk bölüme buradan ulaşabilirsiniz.

Bu bölümde Typescript’i ele alacağız.

Typescript


Öncelikle bu makalenin verilen bir eğitime destek amacı ile yazıldığını söylemem gerekiyor.

Eğitimin amacı da ön yüz teknolojileri konusunda var olan ekibe ve bu alana adım atmak isteyen kişilere temel ve önemli noktaları aktarmak ve bir yol haritası niteliği taşımak.

Ayrıca bir yazılım geliştirici olarak ürettiğimiz ürünlerin kalitesi ve standartlarımız hakkında bazı fikirlerde barındırıyor.

Eğitimin Kapsamı

Eğitim içeriğinde değinilecek ana başlıklar şu şekilde:

  1. Teknoloji
  2. Yazılım Dilleri ( Css , Html, Javascript, Typescript vs.)
  3. Mimari
  4. Disiplin

Bu part 1. ve 2. başlıkları ele alacağız.

Web Teknolojisi ve Tarayıcılar

Bölümün amacı ön yüz alanında çalışan veya çalışacak kişilerin, ortamlarını tanımaları ve nasıl çalıştığını kavramaları.

Öncelikle web teknolojisinin nasıl…


Best
Best
Always search for the best ;)

This story contains best practices for Vuejs + Typescript projects that contains high business logic dependencies. Of course all of these recommendations are my own ideas which they are created by my own experiences so i am open to any of your ideas.

This is the 2. part of Vuejs Typescript Best Practices . You can look at the first part here :

1. Component Options

Best way to create vue component with typescript support is using vue-property-decorator. It creates class like syntax that makes easy to understand and group different parts of component options

Props :

@Component export default class TestComponent extends…


My components must be clean like this image :)

Main reason of this story is to help my colleagues and myself to remember some best practices for writing clean and readable codes. For organization i am going to divide this article to three main parts ; Component template, Component script , Business Logic

Component Template

Component template part is the where we write html and combine it with some javascript . Important thing to remember is this part is not type checked at development or build stage . So if there is any typo here it will only be seen at runtime.

Minimal javascript is the key .

Don’t Use Complex Javascript

<data-label :value=" currentActivityOffer.owner.name…

Salih Baki Sayer

Web developer who likes Typescript , vue.js , aurelia , javascript . Kendo-ka (3.dan) and loves games.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store