İlk bölüm web teknolojileri hakkında temel bilgiler , html , css ve javascript çalışma prensipleri ve örnekler barındırıyor.

İlk bölüme buradan ulaşabilirsiniz.

Bu bölümde Typescript’i ele alacağız.

Typescript


Öncelikle bu makalenin verilen bir eğitime destek amacı ile yazıldığını söylemem gerekiyor.

Eğitimin amacı da ön yüz teknolojileri konusunda var olan ekibe ve bu alana adım atmak isteyen kişilere temel ve önemli noktaları aktarmak ve bir yol haritası niteliği taşımak.

Ayrıca bir yazılım geliştirici olarak ürettiğimiz ürünlerin kalitesi ve standartlarımız…


Best
Always search for the best ;)

This story contains best practices for Vuejs + Typescript projects that contains high business logic dependencies. Of course all of these recommendations are my own ideas which they are created by my own experiences so i am open to any of your ideas.

This is the 2. part of Vuejs…


My components must be clean like this image :)

Main reason of this story is to help my colleagues and myself to remember some best practices for writing clean and readable codes. For organization i am going to divide this article to three main parts ; Component template, Component script , Business Logic

Component Template

Component template part is the where…

Salih Baki Sayer

Web developer who likes Typescript , vue.js , aurelia , javascript . Kendo-ka (3.dan) and loves games.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store